Ibiranga abakobwa baryosha imibonano mpuzabitsina

biranga abakobwa baryosha imibonano mpuzabitsina

Ntihazogire uwuzokubesha ko abakobwa bose baryosha imibonano mpuzabitsina cokimwe ahibambewe, arinaco gituma nabo baba bariko bararyohereza baba bataryoherwa cokimwe.

umubanyi.com

Kuryosha rero imibonano mpuzabitsina kubakobwa bivana numukobwa uko ameze eka ndetse nigihe abimazemwo canke nivyo baba baramwigishije canke yarumvise, canke akaba akunda kuja aho igisha uko umukobwa yofata umugabo mukubaryohera eka nukwitwara neza murugo.

Hari rero ibintu vyerekana umukobwa aryosha imibonano mpuzabitsina, aho hakaba harimwo nukuntu umukobwa aba ateye kumubiri wiwe, hari rero uburyo bwo kumenya nimba umukobwa aryosha imibonano mpuzabitsina mugihe umurevye mumaso gusa.

Ibi nibimwe mubiranga abakobwa baryosha imibonano mpuzabitsina :

1 ) Umukobwa atinanira : Umukobwa atinanira rero kenshi aba ashobora kuryosha imibonano ariko rero siko bose baba baishoboye kubera hari ababa batinanira ariko ugasanga ntadutege bafise canke mukugenda kwabo barasoboka abo rero baba batoryosha imibonano , ariko hakaba babandi baba ari banini ariko ubona bakerebutse cane, umukobwa uzobona akerebutse mukintu icarico cose kandi atinanira uwo hari amahirwe minshi canke ko ashobora kuba aryosha imibonano mpuza bitsina.

2 ) Umukobwa afise umubiri woroshe : Umukobwa kenshi afise umubiri woroshe cane hmukozeko wumva umengo ukoze kukintu gitemetema nkumuhwi wahiye cane uwo mukobwa akaba kandi ari umuntu ubona akerebutse uwo mukbwa aba aryosha imibonano, ikindi kiberekana nuko kenshi baba bafise hagati yamaguruhafatanye atamwanya urimwo, bafise no kunda hameze nkahavyimvye kandi atarukuvuga ko boba bafise ivyo bariye ariko baba basanzwe bameze, abo bakobwa bameze uko rero bakaba arabakobwa baryosha imibonano.

3 ) Umukobwa adigadirwa : Abakobwa badigadirwa bakaba bafise nibishika vyinshi canke igigumbagumba vyinshi abao nabonyene ngo bashobora kuba baryosha imibonano. Ariko ibi naho aribimwe mubiranga abakobwa baryosha imibonano sukuvugako abasore bose ko bakunda abakobwa bameze uko, oya bivanna nico buri musore wese akunda kubigeme nkuko bafise ivyo baba bakunda.

Umukobwa rero ashobora kuryosha imibonano bovanye nico umusore canke umugabo amushimako bivanye nuko amubona.

 


Sangira amakuru n'abagenzwe bikoroheye cane

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)