Ibintu 7 umuhungu yokora bikereka umukobwa ko akunzwe vyukuri

Urukundo nikintu kiryohera benshi kikongera kikababaza abatari bake mugihe bavyifashemwo ukutariko, ariko rero murukundo hari ibintu bikorwa kugira mugume muvomera urwo rukundo uko bukeye nuko bwije.

Reka tuvuge kuruhande rwumuhungu uko yovomera urukundo akoresheje ibintu vya burimusi bikereka umukobwa urukundo bamufitiye. Hari rero ibintu vyaburi musi eka bitagoye umuhungu yokorera umukobwa maze umukobwa bikamwereka ko akunzwe koko kandi bikaba bifise ninsobanuro ikomeye murukundo.

umubanyi.com

1 ) Kumufasha :Gufasha umukobwa nikimwe muvyerekana ko umwitayeho kandi ko ushobora kuba umukunda kuko haragera aho umukobwa akenera ko bomufasha mubintu bitandukanye, iyo rero umuhungu amufashije bimwereka ko amufiseko urukundo mugihe amufashije no mutuntu duto duto atari vyabindi biba bisaba ubushobozi.

2 ) Kumubwira ko yaberewe : Iyo rero umukobwa bamubwiye ko aberewe biramuryohera naho atobikwereka murako kanya ariko ico kikaba ari ikintu iyo ugikoreye umukobwa ahimbarwa cane. hari igihe umukobwa yambara neza agiye ahantu hatandukanye iyo rero umukunzi wiwe amwegereye akamubwira ko aberewe bituma yumva yishimye nawe akakwishimira bikongerekana kugukunda.

3 ) Kumushira ivyo akeneye : Murukundo abakundana vyukuri umwe wese kenshi abazi ico uwundi akeneye iyo rero umuhungu azi ico umukunzi wiwe ashaka maze akabimushira birahimbara cana umukobwa kuko biragora cane abakobwa kugenda imbere yumuhungu ajanywe no kumusaba ko yomuronsa iki nakiriya, iyo rero umuhungu avyibwiye ibi vyereka umukobwa ko umwiayeho ko umuzirikana burigihe urukundo rukongerekana bidasanzwe.

4 ) Kumwumviriza : Kumviriza umukobwa canke umukunzi wawe iki nikintu gikomeza urukundo muba mufitanye mugihe rero umuhungu ateze amatwi akumviriza ico umukunzi wiwe amayagira, umukobwa bimuha inguvu murukundo bikamwereka ko afise uwo yoyagira akamwumva kuco aba ashaka kumushikiriza. Kwumviriza rero umukunzi wawe bikaba bituma urukundo rukomera cane mumubano wurukundo rwanyu.

5 ) Gusangirira hamwe : Hari abibaza ngo gusangirira hamwe numukunzi wawe ko  vyoba bikuza urukundo, aho twobishura uti ego, gusangira numukunzi wawe biramwereka ko wirengagije ibindi vyose ukemera kuja gusangira nawe, naho rero mworondera ibintu bitazimvye mugasangirira hamwe ahantu runaka biramuremesa ko ariko arasangira nuwo akunda bikamuha amahoro bigatuma urukundo agufiseko ruguma rwongerekana.Murukundo rero ntihakenewe vyabintu bikomakomeye kumusohokana hamwe hakomeye aho womujana hose mugasangira biramuhimbara cane bigatuma urukundo agufiseka rukomera rukaduga.

6 ) Kumurungikira message : Kubakundanye kurungikira uwo ukunda aka message rero umubwira urwo umukunda amajambo meza yurukundo, uko umwiyumvamwo, eka nayandi majambo yurukundo nikintu gikomeye murukundo kuko irya message umurungikiye kenshi imusigara mumutwe haraho ayiyumvirako akabona urukundo rwanyu ruguma ruduga bikarushaho kugukunda ariko hari nabahungu batiyumvira kurico kintu, hari nabo usanga barungika message mubihe vyimisi mikuru canke ntibanabikore, kurungikira umukunzi wawe rero message ibi bishimisha abakobwa kubera bibereka ko naho woba urikure yiwe ko murikumwe uguma umwitwararika ahuri bikaba bituma urukundo rukomera kubera message umurungikira.

7 ) Mutembereze : Gutembereza umukobwa nikintu gikomeye cane harigihe usanga abantu bamwe bamwe bamenyereye gutembera mumamodoka  ariko rero iyo umuhaye akanya ukamutembereza ahantu hatandukanye murikumwe mugatembera mubice bimwe bimwe bikunzwe bimwereka ko ushobora kumushimisha ahariho hose, ivyo bikaba bifasha kuri mwese mugihe mubikoranye urukundo, kumukobwa hoho bituma urukundo agufitiye rwiyongera.


Sangira amakuru n'abagenzwe bikoroheye cane

You may also like...

2 Responses

  1. niyoyita says:

    mukomeze kuturungikira d,autres histoires d’amour

  2. Zawadi Anselme says:

    Ivyo Muturungikira Biradufasha Pe,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)